Norsk


ALTERNATIVE prosjektet: Utvikling av alternative forståelser av sikkerhet og rettferdighet gjennom bruk av gjenopprettende prosesser i interkulturelle kontekster i demokratiske stater

ALTERNATIVE prosjektet er finansiert av EUs syvende rammeprogram for forskning (FP7). Prosjektet er et mellomstort forskningsprosjekt knyttet til temaene sikkerhet og samfunn, etikk og rettferdighet, konfliktløsning og megling. Prosjektet går fra 2012 til 2016.
Ideen til prosjektet oppstod ut fra manglende dokumentert erfaring og forskning på bruk av gjenopprettende prosesser i konflikter i interkulturelle kontekster, der partene har ulik etnisk, språklig, kulturell eller religiøs bakgrunn.
Den overordnete målsettingen med ALTERNATIVE prosjektet er å bidra til en alternativ og grundig forståelse av hva rett, rettferdighet og sikkerhet betyr for deltagerne selv i slike prosesser. Prosjektet vil innhente konkrete erfaringer og bidra til systematisk kunnskap om hvordan man kan håndtere konflikter innenfor slike interkulturelle rammebetingelser i demokratiske samfunn.
Aksjonsforskningen finner sted i fire forskjellige typer og størrelsesordener av interkulturelle kontekster: (1) Multietniske landsbyer i Ungarn (Rom og ikke-Romfolk), (2) Serbia (serbere, kroater and albanere, kristne og muslimer), (3) byområder i Nord Irland (protestanter og katolikker, innvandrere osv.) og (4) offentlige boligprosjekter i Wien (med en blanding av nye og tidligere innvandrere i områdene). Prosjektet vil introdusere metodene fra gjenopprettende prosesser og undersøke hvorvidt dette kan bidra til å øke opplevelsen av rettferdighet og trygghet i konfliktfylte områder der folk med svært ulike kulturbakgrunner samhandler.

Den viktigste muligheten og ressursen i gjenopprettende prosesser er å bidra til aktiv deltakelse fra partene selv i sin egen konfliktløsning. Dette gjøres ved å tilrettelegge for faktiske møteplasser mellom både skadelidte og gjerningspersoner i konflikt, samt forskjellige fagfolk fra ulike offentlige etater og frivillige organisasjoner som jobber med sosial rettferdighet.

 

Prosjekt partnere:

• Det katolske universitetet i Leuven (KU Leuven), Belgia (prosjekt koordinator)
• Norske Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Norge
• Europeisk Forum for Gjenopprettende Prosesser (European Forum for Restorative Justice, EFRJ), Belgia
• Institutt for Rettssosiologi og Kriminologi (IRKS), Østerrike
• FORESEE Forskningsgruppe, Ungarn
• Victimology Society of Serbia (Offerorganisasjonen i Serbia), VDS, Serbia
• Universitet i Ulster, Nord Irland

Prosjektmål:

1. Å utvikle et sammenhengende teoretisk rammeverk for en alternativ forståelse av sikkerhet, rett og rettferdighet.
2. Å utvikle empirisk relevant kunnskap om konflikt og konflikttransformasjon i interkulturelle settinger.
3. Å planlegge, anvende og evaluere konkrete handlingsmodeller i fire ulike interkulturelle settinger, basert på en alternativ forståelse av rett og rettferdighet og sikkerhet og på eksisterende gjenopprettende prosess-modeller.
4. Å analysere og sammenlikne funnene fra de fire forsøksområdene, for derved å bidra til økt kunnskap. De de empiriske resultatene vil integreres med de teoretiske innsiktene.

 

Struktur og metodologi:

• Det utvikles tre teoretiske arbeidspakker knyttet til alternative kunnskapsteorier om rettferdighet og sikkerhet, med et spesielt fokus på relevansen av gjenopprettende prosesser for europeisk politikk.

• Fire aksjonsforskningsområder:

  1. På mikro-nivå undersøkes hverdagskonflikter mellom lokale innbyggere og immigranter bosatt i offentlige boligprosjekter (Wien, Østerrike).
  2. På meso-nivå studeres med utgangspunkt i konflikter mellom rom og ikke-rom folk i en landsby i Ungarn.
  3. På meso/makro-nivå studeres interetniske konflikter innenfor tre multietniske og multikulturelle regioner: Konflikter mellom serbere, albanere, muslimer og kroatere (Serbia).
  4. På meso/makro-nivå studeres også konflikter på tre ulike steder i Nord Irland: Konflikter mellom et lokalsamfunn og ungdomsgjenger, konflikter mellom langtidsbeboere og relativt nylig ankomne immigranter, og sekteriske konflikter innenfor et lokalsamfunn.

• Komparativ analyse av de empiriske funnene fra de fire aksjonsforskningsområdene.

Forskningsformidlingen er illustrert i modellen over som en syklisk prosess. Denne består av en kontinuerlig diskusjon og analyse, adapsjon og videre anvendelse av gjenopprettende metoder.  Målet med prosjektet er at de ulike aksjonsforskningsområdene vil adaptere og reprodusere disse metodene, og selve utfallet av de gjenopprettende prosessene på bærekraftige vis.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Ida Hydle ([email protected]) eller prosjektkoordinator Dr. Inge Vanfraechem ([email protected]).

Workshop Oslo 4-5 desember 2014